0913.809.827

TIẾN ĐỘ CHUNG CỦA DỰ ÁN VX VILLA – CẬP NHẬT NGÀY 05/09/2018