0913.809.827

Tiến độ dự án Vạn Xuân Đất Việt ngày 15 tháng 6 năm 2017.