0913.809.827

Tiến độ dự án VXHome TL19 ngày 16/05/2017.