0913.809.827

TP.HCM: Hơn 2.100 tỷ đồng xây hai cầu bắc qua sông Vàm Thuật